Links | Profile | Rewind | Home | Beatrice
㋡ تـــرـآنــﮧ㋡ پُستـــِ ثـآبتــ
یکشنبه بیست و ششم آذر 13915:32 بعد از ظهر

اَوَل او تَبلیغاتــ لَعــنتــﮯ رو ببـنــב...رو اَعصــابـﮧ בِ بـبـنــב בیـگـهـ

يــِ چــَ وَخــتـے نَبــوבمـ اَعــصــآبــ مَصــآبــ نـَבاشتـَم

{[حـآلـآمـ نـَدآرمـ ، بَـב تـَرمـ شُـבمـ]}

عَجيبــ رَوآنـــــے شـُבمـ جَـבيــآ [ سَـر بهـ سَـرمـ نـَزار]

آپــ  مـے كـُنــم زنــבهـ بــآشــمـ...نبــوבمـ كـﮧ هيـچ

خــآسيـ بشنـآسيـم، پــروفـآيلـ فعـآلـﮧ 

اينجــآ هـر چــﮯ بخــآمـ مينويسـمـ بـﮧ كسـﮯ ربطـﮯ نـבارﮧ

كـَسـﮯ برآتــ [בعوَتـ نـآمِـﮧ ] نفـرستـآב ﮧ 

اینکــﮧ نظــَرـآ ﮯ وبــ 1000 تـــا بآشـﮧ واســﮧ کســﮯ ارزِشـــ نـــیـس ، پــس اینقـב خودتــو جـِـر نـَב

لينكـ ميكنمـ ==بيـ مَرفتــ بــآز ﮯ ===حـَذفــ

اَگـَرَم اَز وبَـم خُوشتـوטּ  نَيـومـב اِحـيـآنـآ...

او بـآلـآ يـﮧ בگـمـﮧ ҳ هَستــآ  او و  بـِزَ مِثــ بَچـَﮧ آבمـ بــرو بـيـرو...هـــِــر 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

پُستـ آخـَر...فعلـَטּ
یکشنبه دوازدهم آبان 13921:0 قبل از ظهر

سلـآم بـ همـ

وبـَم בیگـ آپ میشـ

حـَذفش یکـنَم کـ اَگـ حـآلم خوب شـב بیـآم

خـُבآفظ همگـ...

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

عـُنـوـآטּ :|
سه شنبه سی ام مهر 13928:59 بعد از ظهر

+شُمـآیـﮯ کـﮧ تـآ בو روز پــیـش "چـشـم چـشـم دو اَبــرو" میـکشـیـב ﮯ

واسـﮧ مـآ "خـط و نشـوטּ" نـَکـش

+عَجَبــ روزگـآرﮯ شـُבﮧ هــآ رآسـﮯ رآسـﮯ سـَرﮧ هـیچـو پـوچ یـﮧ هفتـﮧ شـآیـבَم 3 مـآﮧ

 اَز زنـבگیــم בآشــت خــرآب میشـُב |:

خـבایـآ نوکـرتـَم (((:

+ نـَظـَرـآ فـَقـَط تـو هـَمیـטּ پـُستـــ  

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

عـُنـوـآטּ בستـِش بـَنـבﮧ :D
یکشنبه بیست و یکم مهر 139212:38 بعد از ظهر

+بـ بـَعضیآ بــآیـَב گـفـتـــ : وآسـ کسـ בورویـ کـُ کـ حوصلـ هَمـیـ یـ روتـَم בآشتـ بـآشـ 

 

+بـآ بعضیـآ בست میـב انگـآر בآری یـ مآهـ مـُرد رو تکو میـב 
خو نمیخوآ בست نـב  عـَنـتـَر 

+چـ کسـ میـخواهـב منـو تـو مـآ نـَشَـویـم [؟?]

בمش گـَرم نجآتـَم בآב 

+בلـم بـ ظآهـِر آرومـ ولـ هَـمچیـ تـو خـوבِش غُـرغٌـر میکـُنـ کـ بـیـاو بـبـیـ 

اَصَـ یـ وضـﮯ 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

عـُنـوـآטּ رفتــﮧ گـُل بچیـنـﮧ :D
چهارشنبه دهم مهر 139211:24 قبل از ظهر
+بـآیـَב بـﮧ بـعضـیـآ گـُفـت نـسبـَت بـﮧ سـِـنِـت خـوب گــُﮧ مـیخوریـآ !!!

+ بـآیـَב بـﮧ بـعضـیـآ بـگـﮯ عَ ـزیـزَم :

سیـگـآر بـوﮯ شـیـر دَهـטּُ نـمـﮯ بـَرﮧ کـﮧ

+کـآنـوטּ بـرـآﮯ مآهـآ کـﮧ تـو زنـدِگـیـمـون ریـבیـم بَـرنآﻤﮧ‌  ویـژﮧ‌اﮯ نـَבآرﮧ عـآیـآ ?"؟
 
  

 
+ اِمـروز رَفتـَم ـآزمـآیـش خـوטּ בَـآבَم کصـآآآآآفـَتـ בَرבَم اومـَב  בَفـﮧ اَوَلَم بـود ))):

بـهـش گـُفتَم اگـﮧ בوس دـآرﮯ یـﮧ نیـم لیتـرَم خوטּ بـرـآ خـوבَم بـزـآر خووو 

قیـآفـﮧ ـآقـآهـﮧ |:
قیـآفـﮧ مـَטּ :D

+نیگــآش کـُטּ בَستـَمـو [cLiCK]  اَصَـטּ یـ وضـ ـ|:

شیـرینــ בـآنشگـــآ وـآسـ ابجـﮯ " لـعنتــﮯ" [cLiCK] [cLiCK]

+ اینـ روزـآ بلـآ تکلیـفـَم )): سَختـﮧ نـَבونـﮯ  تـَکیفتـــ چیـﮧ ):
 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

آپــ ـ ـ ـ ـ »
یکشنبه هفتم مهر 139211:43 بعد از ظهر

یـ آدمایـ هـَم هـَستـَن اسـمشون دوسـتـ

خـودشـون دشـمـن !!!

عـَزیـزَم آدَمـ کـ گــُند تــَر اَز دَهــَنش حــَرف میــزنـ ،

آخـــَر دَهــَنش جــِر میخــور


د ـآنشگــآه قـَبـول شُدَمـ (:

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

جــَوونــے كـُجـآيـے [؟?]
دوشنبه یکم مهر 13920:30 قبل از ظهر

+ مــــآ اَز اونـــــآیــے هَــستیـҐ ڪــﮧ פَقتـــے پیــــر بِشیــҐ

مـــے گیــــҐ :

"جوونــــے" ڪُــجـــــآیــے ڪــﮧ
ریـــــבَیـــم  بِــهِــت ؟ ؟؟

+ مـטּ ڪـ اورژـآنـس טּـیسـمـ ...

ڪـ هـَـر وَقــت بـــہ فـَنــآ رفـتــے یـآבمـ بـیوفتــے !

اَز اينـ آهنگـهـ يـهـ عـآلمـه خـ ـوشمممم ميـــآد+ 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

قــوﮮ بــآشـ בخـ ـتــر...
شنبه سی ام شهریور 13923:40 بعد از ظهر

مُـحـکـم رآه بُــرو בُخـــتـَ ـر

تــو |عـاشِــق| شُـב

|جَـنـــگــیــב|

وَ حـالــآ ... |تــ َــنـهـایـــے|

سَـرِ تــُـو |بـالــآ| بِــگـیـر

اوــטּ |لـیـــآقـَــتِ| جَـنـگــیــבَטּ |نــ َـבاشـتـــ|...

خدایـ ــا !

ایــכּ روزا سـَخـتـَم کـــ تــَمـوم شــُב مـیـآم مـیـزنـَم روشـونـَتـــ  و مـیـگـَم:

جـنبـ رو حـآل کــرב ؟؟؟

"فآحـشـﮧ" نـگــرـآכּ نـَبــآش مـَـنـم بـ ایــכּ زنــدگــ زیــآב בآבم ... 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

لـ ـآســﮯ »
سه شنبه بیست و ششم شهریور 139210:50 بعد از ظهر

بــــ  بــَـعضــیا  بـــاس  گـُـفتــ : فـِـکـر کَــرב خـِــیـلـــ آســــ؟?

نــَـ عــَـزیـــزم  فَـقــَـط  مُنـــاسِـبـــِ  یـــِکـ  בو  ســاعــَـتــــ  لـــاســـ...!!

+آخــ جـ ـوووووووون مـَدرسـ هــآ بـآز ميــشـﮧ ولــﮯ مـآ ديــمـَدرسـ نميـريـم

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

جــ ـو ـآبـــ كنــكـُور فنـ ـﮯ!
دوشنبه بیست و پنجم شهریور 13925:36 بعد از ظهر

ايـכּ آقـآ  CLiCk  گفـﺖ جـَوـآبــآ كنــكـور "3 " مِهـر ميــآב

اگـﮧ نـَيـومـב بـريـزيـכּ سـَرِش از طرفــِ مـَنـَم بـزنيــבِش


تـرـآنهـ بعـدـآ نوشتــ : ـآفرینـ هـَمونـ 3 مهـر اومـَد سـآعتـ 5

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

« آپــ ـ ـ ـ ـ »
شنبه بیست و سوم شهریور 139211:1 بعد از ظهر

بــــ بـَعضـیـآ بـآس گُــفـــتــ:

اخـــتیــار دار

شـُمآ ســـَـگِـ کــ بـاشـــــ  ](: [

جـآ ے بعضیــــا تـو בلـِـﮧـ . . .

جـآے بَعضـیــآ تـو مُـخ !

+عـَروسـ خـووووش گـُذشتـــ جــآ همـ خــآلـ بـوووود

+جـوآبــ كنكــور مـآ مهـر ميــآد (:


♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

« آپـ ـ ـ ـ ـ »
یکشنبه هفدهم شهریور 13928:9 بعد از ظهر

قـــ ــ ــول بعضیـــــا ؛ فقـط 

آلـــــوבگــﮯ صــوتیــــﮧ 

بـــﮧ بــعـضیـــام بـــآس گـُــف هـر 

   چــقدرم گـــندﮧ بـــآشـﮯ  بــازمبــــآدیــگـارد مـآيــ

پــَـرچــمِت خیــلــی میــره بــالا اگــه بــآ [مـــَن] بـبـیـنَــنِت

+ خيلـ اَز لينكــآ بـ دليـل بـ معـرفتــ زيــآב DeLeTe شـُב

+ جَـوـآبــ كــُنـكـور لـَعنتــ كـ ميخــآב بيــآב پـــَ ?؟!!

5 +شـَنـبـ عـروسـ دآريــم هـوووووآآآآآآآآآآآآ شـَבيـב בلـم رقـص ميــפּـآد (:

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

روز دُخـ ـدر مبـآركـ ــ ـــ (:
شنبه شانزدهم شهریور 13921:49 بعد از ظهر

בخـدرے نبـآشـ كـ بـ مـَردے نيـآز دآر

בخـدرے بـآشـ مـَردے بـ اوכּ نيـآز دآر

و ايـפּ בو خيـلـے بـآ همـ مـُتفــآوتنـ

روزتـوפּ  شـכيـכ مـُبــآآآآركــ ـ ــ

http://up98.ir/uploads/137854729662.jpg http://up98.ir/uploads/1378547296653.jpg http://up98.ir/uploads/1378547296571.jpg

 http://up98.ir/uploads/1378547516351.jpg http://up98.ir/uploads/1378547516412.jpg http://up98.ir/uploads/1378547516483.jpg

روز بهتــرينــ فــرشتهـ هـآ  رو زَميـنـ مـُبــآركــ ـ ـــ

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

زيـآرتـمـ قبـُولـ (:
پنجشنبه چهاردهم شهریور 139210:39 قبل از ظهر
سلـآمـ بهـ همهـ
مَنـ اُمـدمـ از  مَشهـد
اينقـد خـوشـ گذشتـ كهـ نگـوووو
بـآ نَـريـ (نـرگسـ) و سيمـ سيمـ (سيمـآ)
دُخـدر عمهـ هـآمنــ 
خـُلـآصهـ جـآتونـ شـديـد خـآليـ بودـ
زيـآدمـ خـآليـ نبـود سـر جـآتـونمـ دعـوووآ بود ((:

» آپــ ــ ـ ــ «

اینقدر کــﮧ برای خـــر کردن من سـعے کـردے
بـراے خـودتـــــ وقتــــ میگذاشتے حتمــا آدمــــــ میشدے


آنانـ کهـ “عــوض” شدنشانــ بعیـد استــ، “عوضــے شدنشانــ قطعــے استـــ… شـکــ نکنـــ !

چرا وقتی دروغ میگی و من لبخند می زنم فکر میکنی خرم . . .
خب یه بارم فکر کن دارم به خریت تو لبخند می زنم . . !!!
♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

اُومـَدَمـ... (:
شنبه دوم شهریور 13924:47 بعد از ظهر

+حـُضــآر مَنــ اُومـدمــ ، BlOgFa نـورآنيــ شُـد خــُدآيـيـ (((:

+بــﮧ خاطر בوسـتــ בاشتـَنت خـِجالت نـَـــکش ؛

اونـﮯ باید خِجالت بـِــــكشـــﮧ،

کــﮧ مـﮯ בونـــﮧ בوســــش בارﮯ اَمـّـا…

בوسـت בاشتــَטּ " بـــَلـَב " نیـسـت  


+פֿـــوבتــــــ قِضآوَتــــــــ ڪُלּ ...

ڪُבآمــــ هَرزهــ ایمــ؟؟

مَن  ڪـه  بَعـב  تو تَنهآ بوב مـــ

یــــآ تو  ڪـهـ بـــآ تَن هــآ بوב یــ..

+بـآسـ بهـ يهـ سـريـآمـ گفتـــعـوضـ نميشيــ؟؟؟
خيــآليــ نيســ

تــعـويضـ كهـ ميشيــ !

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

صـرفـآ جهتــ اطلـآع....
جمعه یکم شهریور 13921:52 قبل از ظهر

ملتـ منـ برگشتـم (:

فقطـ نتــ ندآرمـ

هـــــــــــوفـ ):

ميــآم بــآز 

فعـــلــآ 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

تــيــر مــآهيــ * يكيــ مثـــ مَنــ
یکشنبه بیست و هفتم مرداد 13922:20 قبل از ظهر

یـﮧ تیـرمـآهـے یـﮧ آנم سـآده هسـتـــ . . .

یـﮧ آנمـے کـاحسـآسـآتـش رو زبـونشـﮧ . . .

همــونـے کـﮧ همـﮧ بـآهـآش خـوشحـآلــ هستـن . . .

همـونـے کـﮧ اونقـנر بـﮧ یـﮧ آهنگـــ گـوش میـده

تـآ از تـرانـﮧ گـرفتـﮧ تـآ ریتـم و آهنگـــ متنفــر بشـﮧ . . .

همـونـے کـﮧ هـق هـق همــرو بـآ جـون و נلــ گـوش میـده

امـآ خـودش بغضـآشـو زیــر بـآلـشـتــــ میتـرکـونـﮧ . . .

همـونـے کـهـ همـﮧ فکـر میکنـن سختـﮧ ، سنگـﮧ امـآ بـآ هـر تلنگـری میشکنـﮧ . . .

همـونـے کـﮧ تکیـﮧگـآه خـوبیـﮧ امـآ واسـش تکیـﮧگـآه نیسـتــنـ . . .


+ توجـهـ داريـنــ بچهـ تيـرم ؟ ؟ ؟

عـآليـ انـ خـدآيـيـ (((:


+بـهـ مدتــ چـنـد روز خونـهـ نيستـم

منــآ يادتـونـ نرهـ

فعــلــآ

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

كنكـــــــــور ....
یکشنبه بیست و هفتم مرداد 13922:9 قبل از ظهر

كـُنـكُـور دآشتـم جُمعهـ  |: سـآعتــ 3 بعـدﮧ  ظــهر

 (: برگـﮧ رو قهـو اے كـردمــآ اومـدم ((:

ينــے دولتـے ميــآرم ] ؟ ؟ ؟ [

يـﮧ سـآعتـ موندﮧ بـﮧ كـُنكـُور از استـرسـ دستمـو بـآ اتــو سوزوندمــ ):

اشــغــآل سـر جلسـ رو مُخ بودآآآآ شديـد جـِز ميــزد

+خيلـے راحتــ ميشـد تقلبــ كـُنم ولے رسيكــ بود

ولے شايـد بهتـر تستــ صلـواتيــآ خودم بودآ ((:

حيفـــ پـشيـمونم |:

گور بـآبـآشوכּ (((((:

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

حــرفــهـ دلــ ـــ ــ....4
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 13925:30 بعد از ظهر

+ اونـے کـِﮧ بهتـــ مــحل نمـــیذارـ

 دنبــال یکــی دیــگـ  

مــثِــﮧ سگـــــــ

 لـَـ لَــ مـیــزنــ+ بــــد تـَر از لــــاس و گـــاس

 مــَمــلِـــکَــتو ورقـــ بــِزَنــی

لـــاش بــــه گــــــاس


+ بایـَـנ بــِﮧ بـَـعضے ها گــُفت :

 نــَـﮧ عـَـزیزَم انقـَـנرام بیکار نیستـَـم . . .
 کـِـﮧ بخوآم حآل ِ تــُـو رو بگیرَمــ !
 میشینـَـم ایـלּ جآ پامـُ میذآرَم رو پاهآمــ ســَــ ـرنوشتــْـ "
 خـُـوנش נَهـَـنـِـتُ آسـفالتــــ مے کــُـنـِـﮧ !

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

تفـــ تــوروحـتـــــ.....3
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 13929:19 قبل از ظهر
اه اه اه گنـدشـ بـزنـهـ  [ ريـدمـ ] بـش

بــلـآگـفـآ  [  عـوضـيـ  ]  تمـومـ كـُدآمـو پاكـ كـردهـ

قالبـمـمـ تـآزهـ گـذاشتـمـ نبـود كـهـ اصـنــ [لـآمصبــــ]

الــآنمـ هـر چـيـ كـُد مـيـزآرمـ ميگـهـ تبليغآتيـهـ   [  بلـآگفـآ بيشعــوريـ  ]

تفـــ تــوروحـتـــــ....

دارمـ سعـي ميكنـم كـُدآرو بزارمـــ

http://up98.ir/uploads/1376463598131.jpg


♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

حــرفــهـ دلــ ـــ ــ....2
دوشنبه بیست و یکم مرداد 13923:28 قبل از ظهر

+ ایــناییـــ  کـــِه  فــِـکـ میــکُنــَن اَز مـــَن بــِهـتَرَن 

خُـــداییــ چـــه اِعــتِمــاد بِــه نــَفـســی دارنـــ

لــامَــصــبــــآـآـآـآـآـآـآـآ


+ شُمايي كه فـڪ ميكني  خـيلي بارتهـ:

ما هـم به عنواטּ يه  خـَـر زحمت ڪــشـ قبـפلت בاريمــ !


تفـ تـــو روح اون כُخترے کـﮧ زَبونشـــــو تـآ تــﮧ میکنــﮧ تو حلقـﮧ כوس پسرش

بعـכ سَر سُفرـﮧ اَز ليواלּ  بــآبـآش  آب نمیخورـﮧ میگـﮧ כَهنـیـﮧ 


+ بِـﮧ بعضـــآ بـآیَـد گُفتـ فَـرق ِ سَـرتـ  میدونــﮯ کُجـآست؟

دوست دآشتنتـ دقیقــآ بخُورـﮧ همـونجــآ

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

حــرفــهـ دلــ ـــ ــ....1
پنجشنبه هفدهم مرداد 13927:32 بعد از ظهر

                                  + گَـر اِمـشَـبـ اَز פَـوالـﮯ בِلَـمـ گُـذَشـتـﮯ آهِـسـتِـﮧ رَב شـو

نَـﮧ ایـטּ ڪِـﮧ نَـפֿـواهَـمـ بِـبـینَـمَـتـ ، نَـﮧ [¡]

בِلـتَـنـگـﮯ هـایَـمـ بـا هِـزار بَـבبَـפֿـتـﮯ פֿـوابـانـבِه اَمـ


                                          +בֿاشتـــ از تـنـهـآیـیـشــ مـیـگـُفـتــ . . .

امـــآ صـ ــداے بــ ـوقـــ  پـُـشــتـــ خـ ـطـــے امــآنــشــ

                                                       رآ بـُـریــدهـ بـــوבֿ !   

  

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

ღღ...سيگـــآر...ღღ
سه شنبه پانزدهم مرداد 139211:56 بعد از ظهر

سـیـگـار رو هَـمـ تَـرڪ ڪَـرבه بـاشـﮯ

یِـﮧ گـوشِـﮧ مـیـشـیـنـﮯ و

اَز روزِگـار مـیـڪِـشـ

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

ღღ...سيگـــآر...ღღ
پنجشنبه دوم خرداد 13927:36 بعد از ظهر

هـَمـﮧ میگـَטּ سیگـآر ...

مـَטּ میگـَمـ سـَنگـﮧ صـَبـور

هـَمـﮧ میگـَטּ سـَرطـآטּ

مـَטּ میگـَمـ عـُقده ے دِلـ

هـَمـﮧ میگـَטּ دود

مـَטּ میگـَمـ مـونـواُکسیـد غـُصـﮧ

هـَمـﮧ میگَـטּ مـَرگـ

مـَטּ میگـَمـ چِِ بـِهتـَر!


♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

ღღ....دُنيـــــآ....ღღ
چهارشنبه یکم خرداد 13923:46 بعد از ظهر

مـیـگَـטּ בُنـیـا اِسـمِـشـ בُפֿـتَـرونَـسـتـ وَفـا نَـבارِه

פֿـوبـ تـو صِـداشـ ڪُـטּ جَـهـاלּ بِـبـیـטּ فَـرقـﮯ بِـﮧ פـالِـتـ בارِه  ؟ 

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

ღღ...خداحــافظــي يعنـــي ...ღღ
چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 13924:1 بعد از ظهر

چـرآ آدم ـهآ نمیدونـכּ بعضــے خدآحـافظے ـهـآ یعنــے:

نذآر برمـ،

یعنـے برم گردوכּ ،

سـفتــ بغـلمـ کــכּ ،

سـرمـو بچـسبوכּ بــﮧ سیـنتـو بگــو: :

خــدافظـ و زـهـر مـآر !بیخــود میکنـے میگـے خـدآفظـ  !!!

مـگـﮧ مـכּ مـیـزارمـ بــرـے هــآن؟


♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

بعضـــیـ وقـــتــــآ...
یکشنبه هشتم اردیبهشت 13924:36 بعد از ظهر
بعضـی وقــتا بـه خـودت قــول مــیدی دیـگـه جــوابشـو نــدیــ

بــهــش محــل نــذاریــ
صداشو نشنوی تا راحت تر به نبودش عادت کنی!
ولــی تــا گــوشـیـتـ زنـگــ مــیزنــه نفـستــ مــیگــیره... بــعــداز اولــین زنــگــ جــوابـــ مـــیدیـــ.حتــی مــیگــی "جـــــانــم"
نمـی دوـنــم چــرا نمــی تــونیــ بعــضــی اوقـــاتـــ جــلویـــ خــودتــو بــگــیــریـــ..

http://axgig.com/images/69535635488494556955.jpg

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

پســــــــــــت جـــديـــدم بعـــد چــــن وقـــــت.....(شرمنده)
سه شنبه سوم اردیبهشت 13929:53 قبل از ظهر
داشتیم با مامانم وسایل انباری رو مرتب میکردیم یه دفعه مامانم یه جعبه مدادرنگی ۲۴رنگ قاب فلزی رو از توو کارتون درآورد نگاش کرد و زد زیر خنده!!! گفت: میدونی این چیه؟ اینو خریده بودم هروقت معدلت ۲۰ شد بدم بهت حیف واقعا!!! خاک تو سرت
دقت كردين !يه مغز گردو ميخوري، اندازه 3 تا مغز گردو لا دندونت گير ميکنه
من یه خواستگار داشتم.......
بهش گفتم فعلا میخوام درس بخونم..
بیشعور رفت و دیگه نیومد
اصلن به کلمه "فعلا"توجه نکرد!!!!

ختــره 13 سالشه استاتوس گذاشته خیلی سخته ببینی عشقت دستاش تو دستای کس دیگس
من 13 سالم بود پشت کمدمو به امید پیدا کردن یه راه به سمت سرزمین نارنیا بررسی میکردم

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

هه هه هه هه هه هه هه......
سه شنبه بیستم فروردین 13921:32 قبل از ظهر
یه روز کتابمو دادم به دوستم از صفحه ۷۸ میشه فهمید شام قرمه سبزی داشتن، از صفحه ۱۰۴ هم میشه فهمید بعدشم انار کوفت کرده!

ــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

شماهم وقتی شبا یهو از خواب بیدار میشید گوشیتونو با یه چشم چک میکنید!؟

ــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

یکی اومده بهم پی ام داده: دلم میخواد بمیرم … مرتیکه مگه من عزرائیلم ….؟؟ برو بمیر …..!

ـــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

پسر کوچولو بعد از رفتن به رختخواب: بابااااااا پدر: بله؟ پسر کوچولو: میشه برام یه لیوان آب بیاری؟ پدر: نخیر نمیشه. قبل از اینکه بخوابی گفتم آب می خوری؟ گفتی نه. ۳ دقیقه بعد، پسر کوچولو: بابااااا تشنه امه، یه لیوان آب میاری؟ پدر: نخیرررر، اگه یه بار دیگه آب بخوای، میام یکی میزنم توی گوشت تا بخوابی. ۵ دقیقه بعد، پسر کوچولو: بابا…. میشه وقتی میای منو بزنی، یه لیوان آبم بیاری!

ـــــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

بچه رو به مادرش: مامان چرا بابا کچله ؟ مادر: بخاطر اینکه بابات خیلی فکر میکنه! بچه: پس چرا موهای تو اینقدر بلنده ؟ مادر: خفه شو

ــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netـــــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netــــــــــــتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪

عنوااااااااااان حال نداش بياد شرمنده.....
سه شنبه بیستم فروردین 13920:39 قبل از ظهر
دقت کردین ؟
کافیه تو یه رابطه ی عاشقانه باشی;
اونوقته که از زمین و آسمون بهت پیشنهادای دوستی میشه !

اما حالا اگه تنها باشی به مارمولک پیشنهاد بدی رد می‌کنه !!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستم برام اس ام اس زده پرسیده :
میدونی بهترین یونجه مال کجاست ؟
براشت نوشتم : نه نمیدونم …
برام نوشته مشکلی نیست از یه گاو دیگه میپرسم … !!
منو میگی
ینی یه همچین دوستای اهل دلی داریم ما!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گویش دختران در سال ۸۱ : عزیزم ، عشقم چرا ناراحتی ؟ قربونت برم !
گویش دختران در سال ۸۶ : عزیزم ، عشقم چرا ناراحنی ؟ قلبونت برم !
گویش دختران در سال ۹۱ : عجیجم ، عجقم چلا نالاحتی ؟ قلبونت بلم !
گویش دختران در سال ۹۶ : دیبیلیم ، عولوپولو ، بیلی بولونات !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقت کردین تو فیلمای ایرانی همیشه آدم بده بیلیارد بازی میکنه ؟

نه خدايــــــــــي دقت كردين؟؟؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دقت کردین تو خونه کلا کسی باهات کار نداره،
حالا یه دقیقه میای با هندزفری آهنگ گوش کنی بقالی سر کوچتونم ۵ بار صدات زده ؟

♪₪ ТáŔáήƏң ₪♪